Program polaganja

PojasKarate Klub “Bushido” svoje polaznike priprema za polaganje od žutog do crnog pojasa 4. Dan. Odabirom (klikom) na svaki pojas možete saznati više o cjelokupnom programu za polaganje.
 

 


5. KYU – YELLOW BELT - ŽUTI POJAS
4. KYU – ORANGE BELT - ORANŽ POJAS
3. KYU – GREEN BELT - ZELENI POJAS
2. KYU – BLUE BELT - PLAVI POJAS
1. KYU – BROWN BELT - SMEĐI POJAS
 
1. DAN BLACK BELT - CRNI POJAS 1.DAN
2. DAN BLACK BELT - CRNI POJAS 2.DAN
3. DAN BLACK BELT - CRNI POJAS 3.DAN
4. DAN BLACK BELT - CRNI POJAS 4.DAN
 LEGENDA SIMBOLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. KYU – YELLOW BELT
K I H O N

1. Oi zuki
2. Gedan barai-djako zuki
3. Age uke-djako zuki
4. Soto uke-djako zuki
5. Uci ude uke-djako zuki-coku zuki
6. Mae geri
7. Šuto uke (kokucu daci)
8. Aši mae geri+mae geri
9. Geden barai-age uke-djako zuki
10. Djako zuki+djako zuki
11. Oi zuki-djako zuki
12. Djako gedan barai-coku zuki
13. Soto uke-uci ude uke-djako zuki
14. Djako age uke-coku zuki
15. Mae geri+oi zuki
16. Mae geri+djako zuki
17. Aši mae geri + oi zuki

* mae geri cudan, djodan D/L

K A T E:

Taiki joko 1. (Taiki joko šodan)
Hean 1. (Heian Shodan)


KIHON IPPON KUMITE

oi zuki djodon o age uke-djako zuki
oi zuki cudan o šuto uke (kokucu) - djako zuki
mae geri o gedan barai-djako zuki

---------------------------------------------------------------------------------------------------


4. KYU – ORANGE BELT

K I H O N
1. Oi zuki djodan-djako zuki cudan
2. Šuto uke (kokucu) - djako nikite (zen.)
3. Djako zuki + uraken-djako zuki
4. Djako zuki + mae geri-šuto uci džodan
5. Aši mae geri-djako zuki+djako nukite
6. Joko geri keage-džodan (kiba daci)
7. Joko geri kekomi cudan (kiba daci)
8. Kizama zuki+djako age uke-coku zuki
9. Djako zuki+djako zuki
10. Sambon zuki
11. Djako zuki cudan-coku zuki djodan
12. Šuto uke (kokucu) - djako zuki (zenkucu) - šuto uke (kokucu)
13. Šuto uke (kokucu daci) + oi zuki (zenkucu daci)
14. Mavaši geri
15. Joko geri keage džodan & uraken (kiba daci)
16. Mavaši geri - dako zuki
17. Mavaši geri +oi zuki
18. Joko geri keage-empi (kiba daci)
19. Joko empi (kiba daci) - uraken (zenkuca daci)
20. Oi zuki-empi (kiba daci) - djako zuki (zenkucu)

* Mae geri-joko geri keage-mavaši geri D/L
DxL

K A T E

Heian 2. (Heian Nidan)
Heian 3. (Heian Sandan)


KIHON IPPON KUMITE

oi zuki džodan o age uke-djako zuki D/L
oi zuki cudan o soto uke-djako zuki D/L
oi zuki cudan o uci ude uke-djako zuki D/L
mavaši geri džodan o soto age uke-joko empi (kiba daci)

oi zuki djodan-djako
zuki cudan o age uke-soto uke-uraken
mae geri o gedan barai-uraken djodan
joko geri keage o soto uke-djako zuki

---------------------------------------------------------------------------------------------------


3. KYU – GREEN BELT
K I H O N
1. Sambon zuki
2.______Kizama zuki - djako empi + uraken
3. Kizama zuki (zen) - aši mae geri+mae geri-šuto uci džodan
4. Joko geri keage - uraken (kiba daci)
5. Aši mavaši geri+uširo geri (fudo daci)
6. Uširo geri (fudo daci)
7. Joko geri kekomi (K.D.) - joko empi
8. Mavaši geri (fudo daci) - uraken-djako zuki
9. Mavaši geri - joko geri kekomi (fudo daci)
10. _____kizama zuki (fudo daci) - ura zuki - mavaši zuki
11. Oi zuki - joko empi (kiba daci) – uraken
12. Aši joko geri + oi zuki
13. Aši mavaš geri + mavaši geri
14. Mae geri - mavaši geri
15. Mavaši geri - joko geri keage
16. Mae geri - joko geri keage
17. Joko geri keage - joko geri kekomi
18. _____ avaze zuki + mae geri + avaze zuki
19. _____ otoši uke (fudo daci)______ura zuki-djako zuki
20. _____ kizama zuki______otoši uke+mavaši geri

* mae geri, joko geri, mavaši geri D/L i DxL
* uširo geri D/L

K A T E
Heian 4 (Heian Yodan)
Heian 5 (Heian Godan)
Teki 1 (Teki Sodan)

KIHON IPPON KUMITE
oi zuki cudan o šuto uke (kokucu) - djako zuki D/L
mae geri cudan o gedan barai-djako zuki D/L
oi zuki djodan o age uke-mae geri D/L
mavaši geri o soto age uke-djako zuki
mae geri-mavaši geri o geden barai-soto age uke-mavaši zuki
oi zuki cudan o šuto uke (kokucu) - mavaši geri

DJIJU IPPON KUMITE
Po izboru komisije.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


2. KYU – BLUE BELT
K I H O N
1. Sambon zuki
2. ______age uke-aši m.geri+šuto uci djodan
3. Djako zuki+mavaši geri-uraken
4. Mae geri-joko geri kekomi-mavaši zuki
5. Uraken+uširo geri kekomi (fudo daci)
6. Joko geri keage-joko kekomi-joko empi (kiba-daci)
7. Aši mai geri-aši mavaši+mae empi
8. Avaze zuki+mae geri-tecui
9. _______kizama zuki-aši mae geri+avaze zuki
10. _______kizama zuki______ura zuki_____age empi
11. _______aši mae geri+_____mae geri-uraken
12. Uširo geri____kizama zuki_____djaku zuki
13. Uširo mavaši geri+mavaši geri+mae geri
14. ______kizama zuki + uširo mavaši geri
15. Aši mavaši geri + ______uraken

* šiho geri DxL
* uširo mavaši geri D/L

K A T E
Bassai-Dai
Kanku-Dai

KIHON IPPON KUMITE

oi zuki džodan o blok-mae geri
oi zuki džodan o blok-joko geri
oi zuki džodan o blok-mavaši geri
mae geri o blok.djako zuki
joko geri o blok.djako zuki
mavaši geri o blok.djako zuki

mae geri-oi zuki o blok mavaši gerimae geri-joko geri kekom
djodan o geda barai-age uke-mavaši geri
oi barai-oi zuki o tai subaki-blok-kontra

DJIJU IPPON KUMITE
Po izboru komisije
DJIJU KUMITE
Po izboru kandidata.
K U M I T E


---------------------------------------------------------------------------------------------------


1. KYU – BROWN BELT

K I H O N

1. Oi zuki džodan - dako zuki cudan
2. Ðako ude uke + mavaši geri - uraken - dako zuki
3. _____šuto uke (kokucu)+mae geri-empi-uraken
4. Uširo mavaši - dako haito
5. _____Kizama zuki + oi zuki - uraken____djako zuki
6. _____Aši mae geri + mae geri-uraken
7. Avaze zuki + mae geri-hasami zuki djodan
8. Mae geri-mavaši geri-mavaši zuki
9. Mavaši geri - joko geri kekomi-djako empi (fudo-daci)
10. Mae tobi geri
11. Mae geri-tecui (neko aši daci) - aši joko geri kekami-djako-zuki
12. Aši mavaši geri + uširo mavaši geri

mae geri * mae geri-uširo geri-joko geri keage-mavaši geri D/L
joko geri * mae geri-uširo mavaši geri D/L
uširo geri D/L * mavaši geri-uširo mavaši geri D/L
mavaši geri * mae geri-coku zuki D/L


K A T E
1. Enpi 2. Jion

KIHON IPPON KUMITE
blok - mae geri
oi zuki djodan o blok - joko geri
blok - mavaši geri

mae geri
joko geri o blok o kontra
mavaši geri

mae tobi geri o tai sabaki - kontra
uširo geri o blok-kontra
mavaši geri-uširo mavaši geri o soto age uke-soto uke-kontra nogom

DJIJU IPPON KUMITE
Po izboru komisije.
DJIJU KUMITE
Po izboru kandidata.

K U M I T E


---------------------------------------------------------------------------------------------------


1. DAN (BLACK BELT)
K I H O N

1. Oi zuki cudan
2. Oi zuki djodan-djako zuku cudan-age empi
3. ______age uke-djako zuki-mae empi
4. Uci ude uke____kizama zuki-djako zuki
5._____soto uke-djako zuki-uraken džodan
6. Soto uke - joko empi (kiba daši) - uraken (zenkucu daci)
7. Šuto uke (kokucu) - aši mae geri-djako nukite-djako šuto uci, šuto uci
8. Ren geri
9. (kiba daci) joko geri keage & uraken
10. (kiba daci) joko geri kekomi-joko empi
11. Uširo mavaši geri + haito - dako zuki
12. Mavaši geri - uraken - djako zuki

* šiho djako zuki D/L
* šiho dako gedan barai-age uke - dako zuki D/L
* šiho geri D/L

K A T E

1. Jitte
2. Sochin


K U M I T E

---------------------------------------------------------------------------------------------------


2. DAN (BLACK BELT)
K I H O N

1.______kizama zuki + sanbon zuki - _____uraken-djako zuki
2.______kizama zuki-mae geri-oi zuki-aši joko geri kekomi-djako zuki
3.______kizama zuki,_____age uke + mavaši geri-djako zuki
4. (kiba daci) joko geri keage, joko geri kekomi
5. Joko geri keage & uraken (kiba daci)
6. Mavaši geri-joko geri kekomi + uširo geri + uširo muvaši geri
7. Uširo mavaši geri
8. Ura mavaši geri

* šiho tate šuto djako zuki
* šiho mae geri

K A T E

1. Gankaku
2. Nijushiho
3. Tekki-Nidan

K U M I T E

Kumite uvježbavati i sa dva i više protivnika.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


3. DAN (BLACK BELT)
K I H O N

1. Šiho tate šuto uke - dako zuki
2. Šiho tate šuto uke - mae geri
3. Šiho geri
4. Kizama zuki-aši mae geri-dako zuki
5. Mavaši geri džodan-dako zuki cudan
6. Mae geri-mavaši geri-joko geri kekomi
7. Age uke-soto uke-gedan barai-ude uke-kizama zuki-dako zuki
8. _____Kizama zuki + mavaši geri-joko geri kekomi-uraken-dako zuki
9.Izvodenje i objašnjenje specijalke


K A T E

1. Bassai-Sho
2. Kanku-Sho
3. Tekki-Sandan

K U M I T E

Kumite uvježbavati sa jednim, dva i više protivnika.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


4. DAN (BLACK BELT)
K I H O N

- Tehnike i kombinacije po izboru komisije

K U M I T E

Po izboru komisije, jedan dva ili više protivnika.

K A T E

1. Unsu
2. Goju Shiho-Dai
3. Goju Shiho-sho
4. Hagentsu

T E O R I J A

1. Kihon
2. Kata
3. Kumite

---------------------------------------------------------------------------------------------------


LEGENDA SIMBOLA  
- Tehnika koja slijedi iza ovog znaka izvodi se bez prekoraka

+ Tehnika koja slijedi iza ovog znaka izvodi se sa prekorakom

& Tehnike koje povezuje ovaj znak izvode se istovremeno

_____ Tehnika se izvodi sa uklizavanjem

_____ Tehnika se izvodi sa otklizavanjem

D/L Tehnike se izvode prvo desnom, a zatim lijevom stranom

DxL Tehnike se izvode naizmjenicno desnom i lijevom stranom

( ) U zagradi je naznacen stav iz kojeg se izvodi prethodno naznacena tehnika

0 K I A I

* Musubi daci

Gallery

 
 

Statistics

Broj pregleda članaka
116223

Who's Online

Ko je na web-stranici: 36 gostiju i nema prijavljenih članova